Vedtægter

Hent vedtægterne som et PDF dokument

Vedtægter

Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted.

§1.
Foreningens navn er Grundejerforeningen HØJVANGEN.

§2.
Foreningens hjemsted er Greve Kommune under retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Kap. 2. Foreningens område og medlemskreds.

§3.
Stk. 1. Foreningens geografiske område er identisk med delområde C i Lokalplan 14.27 og omfatter dette område samt alle parceller, der efter den 1. juni 2005 udstykkes herfra. I området etableres 76 klyngehuse i 1 plan samt et beboerhus.
Stk. 2. Byrådet kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.
Stk. 3. Efter byrådets beslutning kan grundejerforeningen optage nabogrundejerforeninger eller lade sig sammenlægge med sådanne.
Stk. 4. Byrådet kan endvidere bestemme, at foreningen skal opdeles i to eller flere selvstændige
foreninger.

§4.
Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, herunder af ejerlejligheder, som er beliggende inden for foreningens område.

§5.
Stk. 1. Foreningens generalforsamling kan efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, træffe beslutning om, at foreningens område skal udvides, således at ejere af ejendomme, der ligger uden for foreningens område, men som grænser til dette, kan optages som medlemmer af foreningen, at grundejerforeningen skal slutte sig sammen med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder, og
at grundejerforeningen skal opdeles i to eller flere selvstændige foreninger.
Stk. 2. Generalforsamlingens beslutning kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.
Stk. 3. Hvis ejendomme, hvorpå der ikke hidtil har hvilet forpligtelse til at være medlem af en
grundejerforening, inddrages under foreningens område, skal et således opnået medlemskab
være bindende for de fremtidige ejere af de pågældende ejendomme, hvorfor der skal ske
tinglysning af servitutbestemmelse herom.

Kap. 3. Foreningens formål og opgaver.

§6.
Stk. 1. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer, beboerhus, veje, parkeringsarealer, stier, støjvolde/støjskærme og øvrige fællesanlæg indenfor området, jf. lokalplan 14.27, § 11. Ifølge lokalplanens nævnte bestemmelse påhviler vedligeholdelsen af den nye fordelingsvej og hovedsti indenfor delområde C og E grundejerforeningen for delområde C.
Grundejerforeningen udfører tillige de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af
lovgivningen.
Stk. 2. Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.
Stk. 3. Grundejerforeningen er berettiget til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

§7.
Grundejerforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

Kap. 4. Medlemmernes forhold til foreningen.

§8.
Stk. 1. Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.
Stk. 2. Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag.
Stk. 3. Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige et rentebeløb på 2% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb.
Stk. 4. Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.

§9.
Stk. 1. Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer, fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af foreningen. Bidrag betales dog først fra det tidspunkt, hvor boligen er indflytningsklar.
Stk. 2. Medmindre generalforsamlingen beslutter andet, skal der betales lige store bidrag for alle ejendomme.
Stk. 3. Generalforsamlingen kan fastsætte et specielt bidrag (indskud), der skal betales for ejendomme, når bidragspligt indtræder efter foreningens stiftelse.

§10.
I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue.

§11.
Stk. 1. Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.
Stk. 2. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer over for foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.
Stk. 3. Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskifte til foreningen og i forbindelse
hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl samt den tidligere ejers nye bopæl.

§12.
Stk. 1. Et medlem har på generalforsamlingen én stemme for hvert bidrag, der er pålagt medlemmet.
Stk. 2. Såfremt bidragene er forskellige, afgør generalforsamlingen, hvilke konsekvenser dette skal have for stemmeretten.

Kap. 5. Foreningens ledelse og administration.

§13.
Stk. 1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed,
Stk. 2. Medlemmerne af ejerens husstand, lejere og andre brugere af ejendommen inden for
grundejerforeningens område har adgang til at overvære generalforsamlingen, medmindre
generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gælder for repræsentanter for kommunen.

§14.
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned i Greve kommune.
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig
meddelelse.
Stk. 3. Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelse til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for indeværende
regnskabsår.
Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts.
Stk. 5. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
Stk. 6. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt valg af administrator, jfr. § 19, stk.2.
10. Eventuelt.
Under “eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§15.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/4 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.
Stk. 2. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes.
Stk. 3. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

§ 16.
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen.
Stk. 2. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.
Stk. 3. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af
vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter.
Stk. 4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten
bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.
Stk. 5. Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.
Stk. 6. Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referat af bestyrelsen til hvert enkelt medlem.

§17.
Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er
bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er
nødvendig til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§18.
Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for 2 år, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
Valgbar til bestyrelsen er ejer og ægtefælle/samlever. Der må højest være 1 medlem fra hver husstand i bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, formand + 1 bestyrelsesmedlem går af på lige år og øvrige på ulige år. Genvalg kan finde sted.
2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 3. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.
Stk. 4. Medlemmer af grundejerforeningen er pligtige at modtage valg som formand og som medlem af bestyrelsen eller som suppleanter og virke i denne funktion.
Stk. 5. Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

§19.
Stk. 1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og
vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser, som er
henlagt til foreningen.
Stk. 2. Generalforsamlingen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en af generalforsamlingen valgt administrator.
Stk. 3. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v.
Stk. 4. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt,
Stk. 5. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af
bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.
Stk. 7. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 8. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem.

§20.
Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et
bestyrelsesmedlem i forening.

Kap. 6. Regnskab og revision.

§21.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra foreningens
stiftelse og til 31/12 2007.
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Regnskabet tilstilles revisorerne inden den 15. februar og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk, så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til
medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

§22
Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller
generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens
navn.

Kap. 7. Forskellige bestemmelser.

§23.
Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§24.
Stk. 1. Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.
Stk. 2. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne
generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget.
Stk. 3. Grundejerforeningens vedtægter og ændringer af disse skal godkendes af byrådet.