Ordensreglement

Ordensreglement for G/F Højvangen vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling d. 23. maj 2019.

Parkering

§1. Parkering må kun foregå i egen indkørsel og på afmærkede pladser. Dette gælder såvel beboere som gæster samt alle typer af køretøjer inkl. anhængere og campingvogne m.v. Parkering må ikke foregå ved kantsten, på vendepladser og fællesarealer.

§2. Når fælleshuset er udlejet, må husets parkeringsplads kun benyttes af lejeren og dennes gæster.

§3. Lastbiler, trækkere og sættevogne må hverken parkeres på fællesarealer, parkeringspladser eller egen grund.

§4. Ønskes containere opsat til midlertidig opmagasinering, enten på egen grund eller foreningens areal, skal bestyrelsen informeres.

§5. Campingvogne, både o.l. må kun parkeres på fælles p-pladser og i egen indkørsel i en begrænset periode.

Færdsel

§6. Al færdsel skal foregå under hensyntagen til bløde trafikanter og legende børn, og skal ske med max 30 km/t.

Støj

§7. Al støjende arbejde indendørs samt udendørs med værktøj, plæneklippere, hækkeklippere, motorsave og lignende må kun foregå på hverdage i tidsrummet kl. 08-18 og i weekender kl. 10-17.

§8. Vedvarende støjende adfærd, fx fra kæledyr, frabedes.

Affald

§9. Skraldespanden må stilles ud til vejen aftenen før ugedag anvist af KLAR Forsyning. Skraldespanden stilles med håndtaget vendt mod vejsiden. Skraldespande tages så vidt muligt ind samme dag.

§10. Storskrald må tidligst stilles ud aftenen før afhentningsdag anvist af KLAR Forsyning.

Fællesarealer

§11. Affald som fx, men ikke begrænset til, tyggegummi, cigaretskodder og slikpapir skal smides i skraldespanden. Cigaretskodder skal være slukket forsvarligt inden disse smides ud.

§12. Hunde skal føres i snor, og efterladenskaber skal opsamles og lægges i skraldespanden.

§13. Græsstykket mellem egen grund og vejen er fællesareal. På dette stykke må ikke opstilles pyntesten, hegn, planter, fliser m.v.

§14. Grundejer er pligtig til at renholde kantsten langs egen grund. Dette indebærer bl.a. fejning og lugning af ukrudt.

Øvrigt

§15. Hækkens højde mod fællesareal er max. 1,80 m. For hæk som er fælles med nabo aftales højden indbyrdes.

§16. Hækkens type er bestemt i lokalplan 14.27, og hækken skal holdes i ordentlig stand.

Sanktioner

§17. Overtrædelse af ordensreglementet medfører først en mundtlig henstilling.

§18. Ved gentagen eller vedblivende overtrædelse af ordensreglementet kan bestyrelsen udstede én skriftlig henstilling med dato, hvornår uregelmæssighederne skal være bragt i orden. Sker dette ikke kan bestyrelsen eventuelt bestemme anden form for sanktionering.

§19. Ordensreglementet træder i kraft 1. maj 2019.

April 2024 støj paragraf ændret i henhold til afstemning på generalforsamling april 2024.